Tag: print2flash server

Tặng miễn phí bản quyền Print2Flash mới nhất

0
Print2Flash cho phép bạn dễ dàng chuyển đổi bất kỳ tài liệu in được (ví dụ như Microsoft Word, hoặc Excel, hoặc tài liệu PDF) vào một tập tin Adobe Flash (SWF tập tin với phần mở rộng) hoặc trang HTML hoặc tập tin SVG.

Tin mới