Key win 10 pro kích hoạt online mới nhất 2016

0
466

win 10 pro

slmgr.vbs -ipk 2CHNF-C9MJT-HFXD9-6FGMM-VQWXG
slmgr.vbs -ipk 2DNPC-DGBPJ-BCT9Y-BQMKJ-29XTT
slmgr.vbs -ipk 2N49H-G48VP-2DJ92-MQHR3-G83GT onl
slmgr.vbs -ipk 2PVNW-9YW2Q-H9HGJ-37KJB-6VJXG
slmgr.vbs -ipk 2VPHJ-RKN4J-GR3P3-MHW22-RVV26
slmgr.vbs -ipk 3VJVC-GNQTG-J99QG-TP68R-X2FC6
slmgr.vbs -ipk 42776-NRMYF-JTDG6-FHR7Y-43KTT
slmgr.vbs -ipk 4JNP7-YBDVD-9PC4W-B383W-BWRC6
slmgr.vbs -ipk 4RFHJ-PN29X-P676C-2P6JQ-MDWXG
slmgr.vbs -ipk 6D994-NWMWT-X662B-WMB3B-WHV26
slmgr.vbs -ipk 6HCNJ-MFV9F-HHWKY-FQ3KY-DPFC6
slmgr.vbs -ipk 6JDVV-NYKFX-696Y9-G48VH-M4G6T
slmgr.vbs -ipk 6KF4N-XKKYB-V29QF-MTXC9-8QKTT
slmgr.vbs -ipk 7M8NT-WBC2P-RMY42-R6K3G-P7JXG
slmgr.vbs -ipk 7N8B3-QKW7K-67KDC-8YQDH-G6PKG
slmgr.vbs -ipk 8HMNR-FW262-V3XY8-HB2BP-27JXG
slmgr.vbs -ipk 8RB8N-33KD9-97RJW-BKXG7-6XXTT
slmgr.vbs -ipk 9JH3Q-4NW7F-9M87B-8YD6C-V8RC6
slmgr.vbs -ipk 9MWNQ-YCYGC-MDQ3G-KJJJ9-XKXTT
slmgr.vbs -ipk B2NTK-MMB8Y-6GYFQ-6WPK6-GMT6T
slmgr.vbs -ipk B67DC-HHNJF-3632Q-MJ8WJ-JFG6T
slmgr.vbs -ipk B6QQ7-JN3HT-WHHC4-T26HG-GMT6T
slmgr.vbs -ipk BCMN8-3YPQ3-H77H2-33VBG-HFR9G
slmgr.vbs -ipk BKW7K-7GNT3-VDBG9-RWVXK-T83GT
slmgr.vbs -ipk BQ7RR-QNBJJ-6VYGK-BQJXR-W8F9G
slmgr.vbs -ipk BRKH3-NQ48F-KHKTP-DKYG9-GJF9G
slmgr.vbs -ipk BVXFY-64NHF-99THX-TCXWD-9D726
slmgr.vbs -ipk BYF2N-49H4F-FTBWD-6C7X7-DRR9G
slmgr.vbs -ipk C2DNX-R8CRQ-TXF8Y-3FDQB-2PQGT
slmgr.vbs -ipk CNF37-FTVGP-4RQJ7-RKP4J-HMH26
slmgr.vbs -ipk CNHJ2-X8VRP-TCHKJ-2YTF2-YKMP6
slmgr.vbs -ipk DDBNG-R263Y-DBMV2-78Y8Y-FGDGT
slmgr.vbs -ipk DNMXK-FRJR4-PHV4V-DBCWK-QV66T
slmgr.vbs -ipk FNQ8R-CHQFT-KW37X-9W6C2-MP2KG
slmgr.vbs -ipk FRNYT-B2TPK-9RRC4-FBMT3-9D726
slmgr.vbs -ipk GBRQH-NBH9B-Y26Y7-YW8DB-G3BP6
slmgr.vbs -ipk GDDCN-G9W4D-M8C6W-RBCTK-TF4C6
slmgr.vbs -ipk GDY6N-T8PP7-KVCVB-K7TQJ-XW3GT
slmgr.vbs -ipk GG33N-3CFYW-KPQQT-XT2CB-MY49G
slmgr.vbs -ipk GGNRY-QHDPY-4R6VT-7VRH2-DDBP6
slmgr.vbs -ipk GQT4N-87K8K-KGVP3-XXT8D-QRR9G
slmgr.vbs -ipk GR7XN-XKQ74-6VPYB-JC23C-TMT6T
slmgr.vbs -ipk HCVCR-TNP7Y-R746T-R2DJW-J8F9G
slmgr.vbs -ipk HMNQD-KBMB8-7QQ3B-9MQJR-TVJXG
slmgr.vbs -ipk HN2G7-GG8CY-2Q7WJ-QDQ2Q-DV66T
slmgr.vbs -ipk J2JN2-MCTJ7-3RKVY-DCTR2-VFR9G
slmgr.vbs -ipk J3636-7NM42-TBXB7-MPBRD-BG9TT
slmgr.vbs -ipk JN87H-QT4CV-CBWBT-X7KCC-4RG6T
slmgr.vbs -ipk JTFKT-RNVXX-4VY4G-RC4GQ-FM49G
slmgr.vbs -ipk KDN7W-BJRRC-PHPF8-97664-3DBP6
slmgr.vbs -ipk KY7NF-7QTPY-VMJQD-7TVHT-WXCKG
slmgr.vbs -ipk M7NHW-X8J7D-MFPM4-8K4WJ-D9MP6
slmgr.vbs -ipk M9XNB-MYQKK-2CCYH-C9WMQ-JTYP6
slmgr.vbs -ipk MG7NW-PGB4Y-BKC22-7VXYQ-YBH26
slmgr.vbs -ipk MRM8N-XQJTM-XB2H2-2BDFX-GJF9G
slmgr.vbs -ipk N2269-CRP8Y-B74QD-9RM84-YTDGT
slmgr.vbs -ipk N2BF8-2KVXW-XYRHD-3PVPH-XD726
slmgr.vbs -ipk N2XYX-DMY3M-VB7PH-FXKX9-C7JXG
slmgr.vbs -ipk N7GDQ-83GYH-7KFCJ-RPWBD-TCQGT
slmgr.vbs -ipk N7TGG-G7BMJ-49Y88-PCKX3-2WF9G
slmgr.vbs -ipk N84XF-6WK69-K3KXX-QC2W7-T3BP6
slmgr.vbs -ipk NFXVQ-2TJWJ-Q86HT-4VPT6-VCFC6
slmgr.vbs -ipk NH27R-YTMKJ-Q9TP4-GM4X3-63BP6
slmgr.vbs -ipk NJ4G6-Y678C-H6JCG-8R2BR-CR4C6
slmgr.vbs -ipk NJJKX-KDYFK-44KXM-KXMRJ-RX8XG
slmgr.vbs -ipk NK2PX-D47V4-3X3MX-2379V-6XXTT
slmgr.vbs -ipk NMK43-JQVM3-7Q6KY-TX3MK-3RR9G
slmgr.vbs -ipk NRHY2-34MRQ-PYCMT-B883W-J8F9G
slmgr.vbs -ipk NXFX3-RH294-DGV3X-T7C8F-HQWXG
slmgr.vbs -ipk P637D-VNBRD-WFR82-W2T99-WTYP6
slmgr.vbs -ipk PV76X-NJY3X-WGHVC-PPK6T-H8RC6
slmgr.vbs -ipk PXT62-NKHX2-KYHCY-T837X-XKXTT
slmgr.vbs -ipk QH74P-FNHYM-39MBG-42FQV-DRR9G
slmgr.vbs -ipk QJNDC-6MKJB-QC3K2-XFKD6-MKMP6
slmgr.vbs -ipk QN3VX-H6T39-3W679-BVBGY-K766T
slmgr.vbs -ipk R3N4B-JXQ4Q-DPKK3-74MGM-KD726
slmgr.vbs -ipk R3Q43-NWVXW-37W7K-MH88Q-RJRC6
slmgr.vbs -ipk R4RRH-N2DHR-HYTH2-MPQ27-GCQGT
slmgr.vbs -ipk RNJ7V-8M79J-YGW4Y-X8D2P-6JF9G
slmgr.vbs -ipk T2DMP-QNFBT-TQMYH-2P4MB-39MP6
slmgr.vbs -ipk TCVXN-RB9JR-CG4HH-J88BB-PR4C6
slmgr.vbs -ipk TJQNX-RYHQJ-B28Y4-TFDH4-GXXTT
slmgr.vbs -ipk TNQ2Q-HKW2D-GC4MQ-2CVR9-HCFC6
slmgr.vbs -ipk V3NM7-QR7KB-F9RQP-TWD37-4C2KG
slmgr.vbs -ipk V8NJF-Q4VJW-6MYVX-RRJ9Q-GF4C6
slmgr.vbs -ipk VP8TK-6JNG3-CPTFV-TGF9V-RGDGT
slmgr.vbs -ipk VXJFK-7FN99-WPTXY-R874C-HH66T
slmgr.vbs -ipk W3NG4-3RKD6-JCGFP-MR64M-RC2KG
slmgr.vbs -ipk WGHM8-JNF73-DXJVG-64QWX-66PKG
slmgr.vbs -ipk WM2Y2-3NX24-BRXWP-BCTQD-QRR9G
slmgr.vbs -ipk X3N3Q-D2H2P-BBVMF-J7FPP-V8RC6
slmgr.vbs -ipk XJFNF-DF4RM-X94VQ-C28MH-JQKTT
slmgr.vbs -ipk XJNJ9-PJQVV-Q42PY-B722R-4X8XG
slmgr.vbs -ipk XNJXT-DPV2F-BJ8J6-RRVJ8-GVJXG
slmgr.vbs -ipk XQHJV-N4JPH-FRW7X-V8WMR-6Q726
slmgr.vbs -ipk XVHFW-4BNKP-J8HVC-G4Q6B-8FG6T
slmgr.vbs -ipk Y8VPF-YNJXY-JK6MB-2KQQP-FX8XG
slmgr.vbs -ipk YG6YN-6X3GR-R29RB-BXGQC-XTPKG
slmgr.vbs -ipk YW48N-M8YT9-62XR4-4KKYR-Q9MP6

+ Windows 10 Pro Retail còn sống

2VPHJ-RKN4J-GR3P3-MHW22-RVV26
3VJVC-GNQTG-J99QG-TP68R-X2FC6
4JNP7-YBDVD-9PC4W-B383W-BWRC6
4RFHJ-PN29X-P676C-2P6JQ-MDWXG
6HCNJ-MFV9F-HHWKY-FQ3KY-DPFC6
6JDVV-NYKFX-696Y9-G48VH-M4G6T
6KF4N-XKKYB-V29QF-MTXC9-8QKTT
7M8NT-WBC2P-RMY42-R6K3G-P7JXG
7N8B3-QKW7K-67KDC-8YQDH-G6PKG
8HMNR-FW262-V3XY8-HB2BP-27JXG
8RB8N-33KD9-97RJW-BKXG7-6XXTT
9JH3Q-4NW7F-9M87B-8YD6C-V8RC6
9MWNQ-YCYGC-MDQ3G-KJJJ9-XKXTT
B2NTK-MMB8Y-6GYFQ-6WPK6-GMT6T
B67DC-HHNJF-3632Q-MJ8WJ-JFG6T
B6QQ7-JN3HT-WHHC4-T26HG-GMT6T
BKW7K-7GNT3-VDBG9-RWVXK-T83GT
BRKH3-NQ48F-KHKTP-DKYG9-GJF9G
BYF2N-49H4F-FTBWD-6C7X7-DRR9G
C2DNX-R8CRQ-TXF8Y-3FDQB-2PQGT
CNF37-FTVGP-4RQJ7-RKP4J-HMH26
CNHJ2-X8VRP-TCHKJ-2YTF2-YKMP6
DDBNG-R263Y-DBMV2-78Y8Y-FGDGT
DNMXK-FRJR4-PHV4V-DBCWK-QV66T
FNQ8R-CHQFT-KW37X-9W6C2-MP2KG
FRNYT-B2TPK-9RRC4-FBMT3-9D726
GBRQH-NBH9B-Y26Y7-YW8DB-G3BP6
GDDCN-G9W4D-M8C6W-RBCTK-TF4C6
GDY6N-T8PP7-KVCVB-K7TQJ-XW3GT
GG33N-3CFYW-KPQQT-XT2CB-MY49G
GGNRY-QHDPY-4R6VT-7VRH2-DDBP6
GQT4N-87K8K-KGVP3-XXT8D-QRR9G
GR7XN-XKQ74-6VPYB-JC23C-TMT6T
HCVCR-TNP7Y-R746T-R2DJW-J8F9G
HMNQD-KBMB8-7QQ3B-9MQJR-TVJXG
HN2G7-GG8CY-2Q7WJ-QDQ2Q-DV66T
J2JN2-MCTJ7-3RKVY-DCTR2-VFR9G
J3636-7NM42-TBXB7-MPBRD-BG9TT
JN87H-QT4CV-CBWBT-X7KCC-4RG6T
JTFKT-RNVXX-4VY4G-RC4GQ-FM49G
KDN7W-BJRRC-PHPF8-97664-3DBP6
KY7NF-7QTPY-VMJQD-7TVHT-WXCKG
M7NHW-X8J7D-MFPM4-8K4WJ-D9MP6
M9XNB-MYQKK-2CCYH-C9WMQ-JTYP6
MG7NW-PGB4Y-BKC22-7VXYQ-YBH26
MRM8N-XQJTM-XB2H2-2BDFX-GJF9G
N2269-CRP8Y-B74QD-9RM84-YTDGT
N2BF8-2KVXW-XYRHD-3PVPH-XD726
N2XYX-DMY3M-VB7PH-FXKX9-C7JXG
N7GDQ-83GYH-7KFCJ-RPWBD-TCQGT
N7TGG-G7BMJ-49Y88-PCKX3-2WF9G
N84XF-6WK69-K3KXX-QC2W7-T3BP6
NFXVQ-2TJWJ-Q86HT-4VPT6-VCFC6
NH27R-YTMKJ-Q9TP4-GM4X3-63BP6
NJ4G6-Y678C-H6JCG-8R2BR-CR4C6
NJJKX-KDYFK-44KXM-KXMRJ-RX8XG
NK2PX-D47V4-3X3MX-2379V-6XXTT
NMK43-JQVM3-7Q6KY-TX3MK-3RR9G
NRHY2-34MRQ-PYCMT-B883W-J8F9G
NXFX3-RH294-DGV3X-T7C8F-HQWXG
P637D-VNBRD-WFR82-W2T99-WTYP6
PV76X-NJY3X-WGHVC-PPK6T-H8RC6
PXT62-NKHX2-KYHCY-T837X-XKXTT
QH74P-FNHYM-39MBG-42FQV-DRR9G
QJNDC-6MKJB-QC3K2-XFKD6-MKMP6
QN3VX-H6T39-3W679-BVBGY-K766T
R3N4B-JXQ4Q-DPKK3-74MGM-KD726
R3Q43-NWVXW-37W7K-MH88Q-RJRC6
R4RRH-N2DHR-HYTH2-MPQ27-GCQGT
RNJ7V-8M79J-YGW4Y-X8D2P-6JF9G
T2DMP-QNFBT-TQMYH-2P4MB-39MP6
TCVXN-RB9JR-CG4HH-J88BB-PR4C6
TJQNX-RYHQJ-B28Y4-TFDH4-GXXTT
TNQ2Q-HKW2D-GC4MQ-2CVR9-HCFC6
V3NM7-QR7KB-F9RQP-TWD37-4C2KG
VP8TK-6JNG3-CPTFV-TGF9V-RGDGT
VXJFK-7FN99-WPTXY-R874C-HH66T
W3NG4-3RKD6-JCGFP-MR64M-RC2KG
WGHM8-JNF73-DXJVG-64QWX-66PKG
WM2Y2-3NX24-BRXWP-BCTQD-QRR9G
X3N3Q-D2H2P-BBVMF-J7FPP-V8RC6
XJFNF-DF4RM-X94VQ-C28MH-JQKTT
XJNJ9-PJQVV-Q42PY-B722R-4X8XG
XNJXT-DPV2F-BJ8J6-RRVJ8-GVJXG
XQHJV-N4JPH-FRW7X-V8WMR-6Q726
XVHFW-4BNKP-J8HVC-G4Q6B-8FG6T
Y8VPF-YNJXY-JK6MB-2KQQP-FX8XG
YG6YN-6X3GR-R29RB-BXGQC-XTPKG

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x